رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت تربیت بدنی آقای جوادیان کسب مقام نائب قهرمانی تیمهای ورزشی دال پلان، چوب کشی و هفت سنگ دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به اولین جشنواره بازیهای بومی محلی مورخ 26 شهریور ماه 1402 به ارومیه  اعزام گردیدند را به عموم دانشگاهیان تبریک عرض نمودند و همچنین در این جشنواره تیم های ورزشی پسران در رشته دال پلان مقام اول تیمی و در رشته چوب کشی مقام سوم تیمی را کسب نمودند.

رشته دال پلان دختران

مقام اول تیمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته دال پلان پسران

مقام اول تیمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته چوب کشی دختران

مقام سوم تیمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته چوب کشی پسران

مقام سوم تیمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته هفت سنگ دختران

مقام سوم انفرادی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان