رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

دکتر محسن حسینی

معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر سید محسن حسینی

تلفن:  ۳۷۹۲۴۵۰۰ ،۳۷۹۲۴۵۰۱

تلفن مستقیم:۳۶۶۹۰۸۰۰

ایمیل:  hosseini@hlth.mui.ac.ir

آدرس : خیابان هزار جریب، ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طبقه فوقانی سلف مرکزی - معاونت دانشجویی فرهنگی

 

آقای تاجمیر

مشاور اجرایی معاونت دانشجویی فرهنگی

آقای رضا تاجمیر ریاحی

تلفن:  ۳۷۹۲۴۵۴۵ ۳۷۹۲۴۵۴۶

تلفن مستقیم:۳۶۶۸۳۱۲۵

ایمیل:  csa@mui.ac.ir

آدرس : خیابان هزار جریب، ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طبقه فوقانی سلف مرکزی - معاونت دانشجویی فرهنگی