رفتن به محتوای اصلی
x

بنابر درخواست دانشجویان، پیرو مصوبه جلسه ی سفیران مقرر گردید تا سفیران هر دانشکده به طور مجزا برای دانشکده ی خود جلسه مجازی برای توضیح جشنواره برگزار کنند.

برنامه جلسه توجیهی هردانشکده

سیمرغ