رفتن به محتوای اصلی
x

بازرسی و رصد سنجه های فرهنگی از مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع)

نماینده معاونت فرهنگی دانشجویی به همراه نماینده معاونت درمان و نماینده معاونت آموزشی از مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع)،درخصوص حسن اجرای آیین نامه ها و سنجه های فرهنگی ازجمله پوشش و رفتار حرفه ای ،عفاف و حجاب،امربه معروف و نهی ازمنکر،انطباق وصیانت ازحقوق شهروندی در روزسه شنبه مورخ ۲۲ شهریورماه بازدید به عمل آوردند و پس ازبررسی نقاط ضعف و قوت طبق شاخص های وزارت بهداشت ،دستورالعمل ها و راهکارها برای تیم مدیریتی این مرکز تبیین گردید.