رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه مسولین خوابگاه‌ها وسلف وتربیت بدنی در مر کز جامع سلامت دانشگاه

در این جلسه به کلیه مسولین خوابگاه‌ها وسلف وتربیت بدنی کلمه عبور و نام کاربری از طرف مرکز بهداشت استان که به وزارتخانه لینک می‌باشد داده شد و آموزش کامل به تک تک همکا ران هم داده شد در پایان هر هفته امار به وزارتخانه داده شود