رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید جناب دکتر شیرانی از مراحل طبخ غذا و سرو ناهار دانشجویی در جمع دانشجویان سلف مرکزی

در تاریخ دوشنبه 25 مهر 1401 ریاست محترم دانشگاه در معیت معاون محترم دانشجویی فرهنگی جناب دکتر کرباسی و سایر مسئولین معاونت دانشجویی ضمن بازدید از مراحل طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سلف مرکزی دانشگاه  ، در جمع صمیمی دانشجویان ناهار دانشجویی صرف نموده و با برخی از دانشجویان در خصوص کیفیت و کمیت غذای سلف دانشگاه صحبت نمودند.