رفتن به محتوای اصلی
x

بازرسی و رصد سنجه های فرهنگی در دانشکده های داروسازی،دندانپزشکی،پرستاری،توانبخشی ،مدیریت

نماینده معاونت فرهنگی دانشجویی از دانشکده های داروسازی،دندانپزشکی،پرستاری،توانبخشی،مدیریت درخصوص حسن اجرای آیین نامه ها و سنجه های فرهنگی ازجمله پوشش و رفتار حرفه ای ،عفاف و حجاب بازدید به عمل آوردند و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت طبق شاخص های وزارت بهداشت ،دستورالعمل ها و راهکارها برای مسئولین دانشکده ها در این خصوص تبیین گردید.