رفاه

قابل توجه دانشجويان متقاضی وام شهریه

به اطلاع دانشجويان متقاضی وام شهریه( دانشجویان شهریه پرداز به استثناء دانشجویان پردیس خودگردان) می رساند

ازتاريخ  ۱۴/۷/۹۳  لغايت ۳۰/۷/۹۳ فرصت دارندجهت تکمیل فرم مربوطه به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند.

 سپردن تعهد محضری برای کلیه دانشجویان مذکور الزامی است .

اشتراک در رفاه