کانون قرآن و عترت

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-معاونت دانشجویی فرهنگی تلفن:۳۷۹۲۴۵۷۵