مدیر امور فرهنگی

 علی محمد فزوه

مدیر امور فرهنگی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن: ۳۷۹۲۴۵۴۶