مدیر امور فرهنگی

 سرکار خانم راضیه کریمی

مدیر امور فرهنگی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن: ۳۷۹۲۴۵۷۰