قابل توجه دانشجویان جدیدالورود ۱۴۰۰-۹۹

 

دانشجویان محترم بمنظور تسریع در مراحل ثبت نام و تکمیل مدارک می توانند

فرمها و اطلاعیه ها ی مربوطه را از بخشهای ذیل دریافت و چاپ نموده و در صورت نیاز  تکمیل

و آنرا به واحد مربوطه ارائه نمایند.

 

معرفی واحدها

تکمیل فرمهای ضروری

آیین بازگشایی دانشگاه

پرسشنامه پژوهشی رسد

اطلاعیه های خوابگاه

فرم اطلاعات عمومی دانشجو

(ویژه دانشجویان دخترمتقاضی خوابگاه)

مرکز بهداشت دانشجویان

فرم تعهد محضری

مرکز مشاوره دانشجویان

نسخه اندروید نرم افزار کالینان

اداره تغذیه

بانک اطلاعات فرهنگی

مدیریت تربیت بدنی

فرم مشخصات دانشجو مرکز مشاوره

مدیریت فرهنگی

راهنما و مکان یاب دانشگاه

اداره رفاه دانشجویان

نقشه راهنمای دانشگاه

شورای انضباطی دانشجویان