سرپرست مرکز راهنمایی و مشاوره

دکتر پژمان عقدک

سرپرست مرکزراهنمایی و مشاوره

نشانی : مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ایمیل:

aghdak@mui.ac.ir

aghdak@yahoo.com

تلفن:۳۷۹۲۹۰۳۵