اخبار مشاوره

تحلیل و بررسی روان شناختی فیلم "جنگجوی درون"به مناسبت هفته خوابگاه ها

فیلم "جنگجوی درون" با حضور آقای دکتر علی بیک، به مناسبت هفته خوابگاه ها توسط دفتر مشاوره خوابگاه شهید خرازی و ردانی پور، روز دوشنبه مورخ۲۳ اردیبهشت ۹۸، مورد تحلیل روان شناختی قرار گرفت.

برگزاری جلسه سرپرست اداره مشاوره و اعضای کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر

جلسه سرپرست اداره مشاوره و اعضای کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر، روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره