اخبار مشاوره

برگزاری کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر توسط اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر توسط اداره مشاوره و سلامت روان، روز چهارشنبه مورخ ۲۴ مهرماه ۹۸ برگزار شد.

برگزاری کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر توسط اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر توسط اداره مشاوره و سلامت روان، روز چهارشنبه مورخ ۱۷ مهرماه ۹۸ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره