اخبار مشاوره

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "راه و بی راه روابط عاطفی" توسط دفتر مشاوره دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

کارگاه آموزشی با عنوان "راه و بی راه روابط عاطفی" روز سه شنبه مورخ ۲۱ آبان۹۸ توسط دفتر مشاوره دانشکده پزشکی و پیراپزشکی با حضور دکتر علی بیک برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره