اخبار مشاوره

برگزاری جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی

جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر، روز یکشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۶ در اداره مشاوره برگزار گردید.

تشکیل جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی

جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر، روز یکشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۹ در اداره مشاوره برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره