اخبار مشاوره

معاون دانشجویی فرهنگی از دفتر مشاوره دانشکده داروسازی بازدید کرد

معاون دانشجویی فرهنگی به همراه سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان از دفتر مشاوره دانشکده داروسازی بازدید کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان"مدیریت استرس" توسط دفتر مشاوره دانشکده توانبخشی

کارگاه آموزشی با عنوان "مدیریت استرس"  توسط دفتر مشاوره دانشکده توانبخشی، روز سه شنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ۹۸ برگزار گردید.

 

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره