اخبار مشاوره

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » توسط اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ در نمازخانه خوابگاه دانش برگزار گردید.

کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی»

کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی» در روزهای شنبه ۲۹، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت و سه شنبه ۱ خرداد در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.

جلسه نحوه پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی

جلسه نحوه پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ در دانشکده داروسازی برگزار  گردید.

دومین جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی

دومین جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ با حضور آقای دکتر علی بیک  برگزار گردید.

جلسه کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان

جلسه کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۰ در محل اداره مشاوره و سلامت روان با حضور معاون دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی»

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی» روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵  در نمازخانه خوابگاه جی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ در نمازخانه خوابگاه شهیدخرازی و ردانی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ در نمازخانه خوابگاه سیدالشهداء برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ در دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره