اخبار مشاوره

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره با مدیر امور آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسئول واحد توانمندسازی اساتید

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره با مدیر امور آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسئول واحد توانمندسازی اساتید درخصوص اجرای آیین نامه اساتید مشاور روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آذر ۹۸ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره