اخبار مشاوره

برگزاری وبینار آموزشی تحت عنوان خود مراقبتی

این کارگاه در تاریخ ۲۷ آبان ماه با حضور جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی با همکاری دفتر مشاوره دانشکده پزشکی ،و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده مربوطه برگزار گردید

برگزاری وبینارآموزشی تحت عنوان آشتی با خود

این کارگاه در تاریخ ۲۱ آبان ماه با حضور سر کار خانم یاری ویژه دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی برگزار گردید.

برگزاری وبینار آموزشی تحت عنوان :ازخشم تا تماشا

این کارگاه در تاریخ ۱۴ آبان ماه با حضور سر کار خانم بیننده ویژه دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی برگزار گردید.

وبینار آموزشی تحت عنوان " مدیریت خشم"

برگزاری وبینار آموزشی با عنوان مدیریت خشم با حضور دکتر الهام بیننده  برای دانشجویان علاقمند دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در تاریخ ۲۴ آبان برگزار شد.

وبینار آموزشی تحت عنوان " مدیریت خشم"

برگزاری وبینار آموزشی با عنوان مدیریت خشم با حضور دکتر الهام بیننده  برای دانشجویان علاقمند دانشکده های دندانپزشکی، پرستاری و مامایی در تاریخ های ۱۷ و۲۴ آبان برگزار شد.

سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه توجیهی دانشجویان جدید رشته داروسازی

در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ دکتر عقدک ابتدا به اهمیت سلامت و خصوصا سلامت روان پرداختند.

شیوع بیماری های روحی در دهه های اخیر مطرح شد. اهمیت گذار سالم از مرحله کودکی به جوانی و مقابله با مخاطرات و آسیب های دوره جوانی ارائه گردید.

سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه توجیهی دانشجویان جدید رشته پزشکی

سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه توجیهی دانشجویان جدید رشته پزشکی در روز شنبه مورخ ۱۷/۸/ ۹۹ برگزار گردید.

وبینار آموزشی تحت عنوان مدیریت استرس

برگزاری وبینار آموزشی با عنوان مدیریت استرس با حضور دکتر احمدرضا زمانی در روز چهارشنبه ۱۴ آبان با همکاری معاونت دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

وبینار آموزشی تحت عنوان " راه و بیراه روابط عاطفی"

برگزاری وبینار آموزشی با عنوان راه و بیراه روابط عاطفی با حضور دکتر مرتضی علی بیک

وبینار آموزشی تحت عنوان: «خود آگاهی»

برگزاری وبینار آموزشی تحت عنوان خودآگاهی با حضور جناب آقای دکتر نصیری در روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ویژه دانشجویان دانشکده داروسازی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره