سرپرست اداره

 

دکتر پژمان عقدک

پزشک، MPH مدیریت و PHD آموزش پزشکی

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان
تلفن:۳۷۹۲۹۰۳۵

ایمیل:

aghdak@mui.ac.ir

aghdak@yahoo.com

پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی، پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهری، مسئول اورژانس بیمارستان سمیرم، مدیر بیمارستان سمیرم، معاون بهداشتی سمیرم،  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز، رییس گروه سلامت جمعیت و خانواده استان، معاون فنی مرکز بهداشت استان