بازدید دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری و مامایی از غرفه دفتر مشاوره این دانشکده

این نمایشگاه که به مناسبت معارفه دانشجویان جدیدالورود در طبقه همکف این دانشکده تدارک دیده شده بود، خدمات اداره مشاوره، بروشورها، جزوات، پمفلت، نشریه و پیام های بهداشت روان  در معرض دید و برای استفاده در اختیار دانشجویان قرار گرفت