تشکیل جلسه سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان با پرسنل این اداره

در این جلسه گزارشی از تعداد تماسهای تلفنی با دانشجویان توسط کارشناسان داده شد و نیز مصوب شد با کلیه دانشجویان دانشگاه تماس تلفنی گرفته شود و نیز برنامه ریزی لازم جهت غربالگری دانشجویان ورودی بهمن ماه صورت گیرد و در کانال اداره مشاوره مطالب آموزشی، فیلم و کلیپ های آموزشی و ... جهت استفاده دانشجویان درج گردد.