برگزاری جلسه ی توجیهی ویژه ی دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری و مامایی

در این جلسه کارشناس دفتر مشاوره دانشکده پرستاری، با توجه به ضرورت امر مشاوره در فضای آموزشی به معرفی خدمات مشاوره، اجرای تست سلامت روان و غربالگری و دعوت به عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام جهت اطلاع از اخبار و برنامه های اداره مشاوره و  ارائه مطالب به روز روانشناختی و ... پرداختند و در پایان بروشورها روانشناختی در بین دانشجویان توزیع گردید.