شرکت در جلسه آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی

در این جلسه آقای دکتر علی بیک در ابتدا به اهداف دفتر مشاوره اشاره و در ادامه خدمات روانشناختی جهت دانشجویان را بیان نمودند و در پایان به همکاری دانشجویان در اجرای طرح غربالگری تاکید گردید.