تشکیل کارگاه مهارتهای اصولی مطالعه ویژه دانشجویان جدیدالورود مهرماه ۹۸

در ابتدادر ارتباط با  نحوه ی مرور مطالعه مطالب درسی و ماندگاری آن در ذهن با توجه به سه حیطه شناختی ،عاطفی و عملکرد ی توضیح داده شد و سپس به معرفی انواع تکنیکهای اصولی و عوامل تاثیر گذار در یادگیری مطالبی ارائه گردید