برگزاری دومین جلسه ازکلاس آموزشی شفقت درمانی ۳ اسفند ماه ۹۸

در این کلاس آموزشی مباحثی راجع به تدوین چالشهای اساسی و مهم در شناخت شفقت ، روشهای شفقت با خود، ذهن ودیگری، راهکارهای شش گانه شفقت و ویژگیهای افراد مشفق مطالبی ارائه گردید.