برگزاری کلاس آموزشی تحت عنوان شفقت درمانی ۲۶ بهمن

در این کلاس آموزشی مباحثی راجع به تبیین مبانی شفقت درمانی ، تبیین چالشهای چرایی شفقت درمانی ، تبیین مغزقدیم ،مغز جدید و ذهن آگاهی آموزش داده شد.