برگزاری سومین جلسه ازکلاس آموزشی شفقت درمانی ۱۰ اسفند ماه ۹۸

در این کلاس آموزشی  تمرین عملی بررسی انواع خود و راههای مقابله با انواع خود ناسازگار از طریق خود مهربان آموزش داده شد.