سومین جلسه از سلسه کارگاه های مهارتهای پیش ازازدواج با عنوان: «ملاک های علمی انتخاب همسر»

در این کارگاه ۳ شاخص "شناختی ،عاطفی ورفتاری، ۱۴ملاک علمی در انتخاب شریک زندگی مطرح شد و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.