تشکیل جلسه هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

در این جلسه که با حضور معاون آموزشی واساتید مشاوردانشکده برگزارگردید ابتدا خانم دکتر امینی توضیحاتی در مورد مشکلات دانشجویان ارائه نمود ، سپس وضعیت دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشکده مطرح گردید و درباره ۴ نفر از آنان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد