برگزاری جلسه ی کارگاه روابط بین فردی و آسیب های آن در دانشکده دارو سازی

در این جلسه در ارتباط با مبحث ارتباط که از تولد آدمی آغاز می گردد و راهکارهایی در خصوص پیشگیری از آسیبها در ارتباطات، مباحثی بیان گردید و به سوالات شرکت کنند گان پاسخ داده شد.