تشکیل کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با عنوان برقراری ارتباط سالم با جنس مخالف

در این کارگاه هشت مهارت در زمینه: عدم تعجیل در برقراری ارتباط، خویشتن داری، کسب مقاومت و استواری روانی ،عدم همرنگی با دوستان و ... مطالبی بیان گردید و در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.