تشکیل جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی توسط اداره مشاوره وسلامت روان

در این جلسه پرونده ۵ نفر از دانشجویان دارای مشکلات آموزشی مورد بررسی قرار گرفت وپس از مصاحبه با هر کدام در خصوص وضعیت تحصیلی آنان راهکارهای لازم ارائه گردید.