نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره وسلامت روان با معاونت آموزشی و مدیرگروههای دانشکده پیرا پزشکی

در این جلسه ابتدا دکترچاپاریان مسائل مربوط به دانشکده را بیان نمودند ودرادامه مدیرگروه های هوشبری ،علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی ومسئول آموزش نیز به برخی از مسائل ودغدغه های دانشجویان اشاره کردند ودرپایان دکترعقدک با توجه به موارد مطرح شده به تبیین آیین نامه استاد مشاور پرداخت وسپس لزوم وچگونگی هسته مشاوره دردانشکده را بیان نمودند.