حضورکارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان در برنامه اجرائی ارزیابی خدمات آموزشی

دراین جلسه که با حضورمسئولین آموزشی تشکیل گردید، ابتدا به معرفی خدمات آموزشی دانشکده پرداختند . سپس در مورد پایان نامه های دانشجویان ارشد و قوانین مربوطه به تبادل نظ پرداخته شد.همچنین کارشناسان اداره مشاوره در مورد لزوم هسته های مشاوره پیشرفت تحصیلی،واجرای آیین نامه اساتید مشاور ه پیشنهادات خود را ارائه نموده ومقرر گردید کلیه ی درخواست های انصرافی وحذف دروس دانشجویان دارای افت تحصیلی،درهسته مشاوره پیشرفت تحصیلی بررسی گردیده وحداقل ۲ باردرهر نیمسال تشکیل گردد.