برگزاری سومین کارگاه ذهن آگاهی

آنچه آموزش داده شد : مفاهیم ( رهایی، ذهن مبتدی، شکیبایی وصبر) تمرین عملی تنفس ذهن آگاهانه و توصیف تجربه درون و برون و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان.