برگزاری کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با عنوان : "خودشناسی با ورود به عرصه ازدواج "

با ارائه تعریفی از واژه "خود " و شیوه شکل گیری آن ، به تاثیرات خودشناسی برامر ازدواج و ورود به عرصه ازدواج و تزاید (افزایش ) خود شناسی پرداخته شد.در مورد اهمیت جلسه خوستگاری و حضور اولیا در آن و پیامد های عدم حضور اولیا گفتگو شد و ضمنان معیارهای آمادگی روانی اجتماعی  برای ازدواج برشمرده شد . وبه سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.