بازدید معاون دانشجویی فرهنگی از دفتر مشاوره دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

در این بازدید ابتدا دکتر عقدک گزارش کاملی از خدمات مشاوره ای ارائه شده در این دانشکده ارائه نمود.
سپس درخصوص مسائل و مشکلات دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.