برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "مهارت های مطالعه و افزایش تمرکز ویژه دانشجویان دختر جدیدالورود رشته فیزیوتراپی، توسط دفتر مشاوره دانشکده توانبخشی

در این جلسه ابتدا خانم طغیانی در مورد روشهای مطالعه توضیحاتی ارائه نمود.سپس افراد شرکت کننده، شیوه های مطالعه مورد استفاده خود را عنوان کردند.در ادامه روشهای صحیح تبیین گردید.
همچنین نکاتی در خصوص ایجاد تمرکز ذهن و دور کردن افکار مزاحم در حین مطالعه مطرح شد و در پایان به سئوالات دانشجویان پاسخ گفته شد