معاون دانشجویی فرهنگی از دفتر مشاوره دانشکده داروسازی بازدید کرد

به گزارش مفدا اصفهان در این بازدید ابتدا "دکتر پژمان عقدک" سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان گزارشی از روند فعالیت های دفتر مشاوره دانشکده ارائه کرد. در ادامه "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی با اشاره به آمار افت تحصیلی دانشجویان دانشکده داروسازی، بر لزوم بررسی بیشتر و سنجش تاثیر اقدامات اداره مشاوره در این حوزه تاکید کرد. وی با تشکر و تقدیر از مشاوران دفتر دانشکده خواستار استفاده بیشتر از توان دانشجویان علاقه مند در حوزه مشاوره شد.