حضور سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان در برنامه اجرائی ارزیابی خدمات آموزشی دانشکده داروسازی

در این جلسه که با حضور مسئولین و کارشناسان معاونت آموزشی کل و داروسازی برگزار گردید، ابتدا دکتر علی عمرانی گزارشی از وضعیت دانشجویان این دانشکده بیان نمود. سپس در حیطه مشاوره ، به حجم افت تحصیلی در این رشته، نحوه ارجاع  و پیگیری های مربوطه اشاره و تبادل نظر گردید و مقرر شد علاوه بر دانشجویان مشروط، دانشجویانی که دارای افت معدل بوده اند، جهت بررسی و اعلام نظر مشاوره ای به صورت موردی به اداره مشاوره معرفی گردند.