برگزاری سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود رشته داروسازی

در این جلسه دکتر عقدک ابتدا به اهمیت سلامتی روح اشاره نمود.همچنین تغییرات زندگی در دوره دانشجویی مطرح شد.
در ادامه زمانهایی که دانشجویان لازم است به مشاور مراجعه نمایند، تبیین و در پایان خدمات مشاوره و شعب این اداره معرفی گردید.