برگزاری سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود رشته دندانپزشکی

در این جلسه ابتدا دکتر عقدک به مباحث سلامتی جسم و روح اشاره نمود و در ادامه به بیان تفاوت های تحصیل در دوران دبیرستان و دانشگاه پرداخت.
همچنین تفاوت های فرهنگی در خوابگاه و روشهای سازگاری با محیط تبیین و درپایان خدمات مشاوره و شعب این اداره معرفی گردید.