شرکت سرپرست اداره مشاوره وسلامت روان در جلسه برنامه ریزی وهماهنگی اجرای فرایندثبت نام از دانشجویان جدید الورود مقاطع عمومی وتحصیلات تکمیلی

در این جلسه که در ساختمان معاونت آموزشی کل تشکیل گردید، ابتدا دکتر عقدک به تبیین فرایند ثبت نام وغربالگری دانشجویان جدیدالورود در دفاتر مشاوره دانشکده ها در سالهای اخیر پرداخت. در ادامه ضمن توضیح دستورالعملهای وزارتخانه در سال تحصیلی آتی، به برنامه ریزی اداره مشاوره در این زمینه اشاره نمود. درپایان دکتر عقدک خواستار همکاری معاونت آموزشی دانشکده ها با دفاتر مشاوره در زمینه اجرای هرچه بهتر فرایند غربالگری شد.