تشکیل جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی توسط اداره مشاوره و سلامت روان

در این جلسه ابتدا با ۶ نفر از دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره مصاحبه گردید. سپس براساس پرونده تحصیلی و مشاوره ای پیشنهادات لازم ارائه شد.