برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارکنان اداره مشاوره پیرامون "بررسی پیش نویس سامانه جامع الکترونیک فرآیندهای شناسنامه سلامت روان دانشجویان و فعالیت های همتایاران سلامت"

با توجه به مکاتبه معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به منظور یکپارچه سازی فرآیندها و رویه های عملکردی و گزارشی مقرر است سامانه جامع الکترونیک فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی راه اندازی گردد. به این منظور پیش نویس سند دانشی از طرف وزارت متبوع ارسال گردید.
در این جلسه فرایندهای همتایاران سلامت روان و شناسنامه سلامت روان دانشجویان بررسی گردید و نظرات کارشناسی در این زمینه اخذ گردید.