برگزاری سومین نشست تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان: "خودکاوی و خودشناسی"

در این جلسه ابتدا به تفاوت ترس و اضطراب پرداخته شد. سپس رابطه ترس، اضطراب و هوش بیان گردید.
همچنین زخمها و جراحتهای دلبستگی تجزیه و تحلیل شد.
در پایان ابزارهای سرکوب مورد بررسی قرار گرفت.