تشکیل جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی توسط اداره مشاوره و سلامت روان

در این جلسه پرونده ۷ نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. سپس این افراد مورد مصاحبه روان شناختی قرار گرفتند و درپایان براساس پیشینه تحصیلی و نوع مشکلات، پیشنهادات لازم توسط اعضا ارائه گردید.