برگزاری دومین نشست تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان: "خودکاوی و خودشناسی"

در این جلسه دکتر ترکان ابتدا به انواع هویت پرداخت.سپس زندگی خردمندانه و عناصر آن مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان عوامل اضطراب مرگ بیان گردید و به سئوالات حضار پاسخ داده شد.