برگزاری جلسه سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره پیرامون "فرایند مشاوره دانشجویان دارای مشروطی و افت تحصیلی"

در این جلسه، شیوه نامه گام به گام پیگیری وضعیت دانشجویان مشروط و دارای افت تحصیلی بررسی گردید و مقرر گردید کارشناسان دفاتر، از طریق معاونت آموزشی دانشکده ها، روند برگزاری هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی و ابلاغ اعضا را پیگیری نمایند.
همچنین گزارش اقدامات انجام شده جهت دانشجویان مشروط در پایان هر نیمسال به صورت موردی به اداره مشاوره ارسال گردد.