برگزاری نشست تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان: "خودکاوی و خودشناسی"

در این جلسه دکتر ترکان ابتدا به ذهن خوداگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه پرداخت. در ادامه خودشیفتگی جنینی مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان نظریه جان بالبی درمورد تیپ های نگهداری تحلیل گردید و به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد.